Obchodní podmínky

Expedice a dodání zboží

Zboží expeduje prodávající do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Toto platí pokud bude zboží skladem u prodejce. V opačném případě bude kupující obratem vyrozuměn o aktuální době dodávky konkrétního druhu zboží, které nebude skladem.

V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající expedovat zboží kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů (dle ujednaných podmínek prodávajícího se smluvními přepravci) ode dne připsání částky na účet prodávajícího.

Dodáním zboží se podle těchto obchodních podmínek rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. To se děje následujícími způsoby:

  • platba dobírkou – uhrazení hotovosti přepravci
  • platba předem převodem na účet prodávajícího – okamžik přisání částky na účet prodávajícího
  • platba v hotovosti – uhrazení hotovosti zaměstnanci firmy Greenspol s.r.o., který zboží přivezl

 

Způsob odeslání a odběru zboží

  • Obchodním balíkem prostřednictvím České pošty - při platbě předem převodem na účet
  • Obchodním balíkem na dobírku prostřednictvím České pošty
  • Společností General Parcel Čechy - při platbě předem převodem na účet
  • Společností General Parcel Čechy na dobírku
  • Kurýrní službou DPD - při platbě předem převodem na účet
  • Kurýrní službou DPD na dobírku (možnost úhrady v hotovosti, nebo platební kartou)
  • Osobním odběrem na pobočce GREENSPOL s.r.o. nebo na jiném místě dle telefonické domluvy o převzetí zboží – pouze po předchozí telefonické domluvě

 

Balení zboží

Zboží je prodejcem baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození. Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.

 

Náklady na dopravu

Dopravné na území České republiky je účtováno ve výši 120,- Kč při doručování Českou poštou a Společností General Parcel nebo 99,- Kč při doručování kurýrní službou DPD. Při objednávce zboží Managreen a/nebo Vermikompost o celkové váze nad 30 kg bude kupující dopředu vyrozuměn prodávajícím o nákladech na přepravné jehož výše bude účtována dle brutto váhy objednaného zboží a sazeb přepravců za danou váhu.

V případě částky hrazené dobírkou se cena navyšuje o 50,- Kč při doručování Českou poštou a Společností General Parcel nebo o 26,- Kč při doručování kurýrní službou DPD. Při objednání zboží nad 3000,- Kč na jeden nákup pro dodávky v rámci České republiky hradí poštovné prodávající. Toto neplatí pro objednávky skládající se pouze nebo z převážné části (více než 50%) ze zboží Managreen a/nebo Vermikompost.

 

Nárok na vrácení peněz

Právo na vrácení peněz prodávajícím platí do 14 dnů od doručení zboží. Podmínkou je, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené a zabalené v původním obalu.

 

Prohlášení

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám.

Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Greenspol s.r.o., IČ 26774615 se sídlem : Straky 68, 28925, STRAKY (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Straky 68, 28925, STARKY email: greenspol@greenspol.cz telefon: +420 603 813 710

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

• zajišťující marketingové služby.

S těmito zpracovateli má firma Greenspol s.r.o. uzavřeny smlouvy, ze kterých pro tyto subjekty vyplývá povinnost ochrany osobních údajů dle nařízení Evropské komise 2016/679 o ochraně fyzických osob.

2. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

• Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Souhlasem s obchodními podmínkami a ochranou osobních údajů potvrzuji, že jsem starší 16. let. V případě nižšího věku je souhlas podmíněn tzv. Rodičovským souhlasem (souhlasem zákonného zástupce – tj. rodiče, soudem ustanoveného opatrovníka či jiné osoby, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.) Tento souhlas lze zaslat prostřednictvím emailu na adresu správce osobních údajů.

4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku Odkaz na jinou stránku